آیه الله سید علی قاضی طباطبایی

شیخ العرفاء و استاد الفقهاء و المجتهدین سید علی آقای قاضی استاد بسیاری از علما و مراجع معاصر نظیر: آیه الله بهجت، علامه طباطبایی، سیدعباس کاشانی بوده اند.